Klokkenluidersregeling

Schuiteman M&A - Corporate Finance

Algemeen

Ingevolge art. 27 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient Schuiteman Registeraccountants B.V., Schuiteman M&A – Corporate Finance B.V, Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V. (hierna te noemen ‘Schuiteman’) te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling. Dit artikel luidt als volgt:

Art. 27 VAO
1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling Ieidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1: Definities

1. Schuiteman Registeraccountants B.V., Schuiteman M&A – Corporate Finance B.V., Schuiteman Accountants en Belastingadviseurs B.V.;
2. Melder: Degene die, al dan niet in dienst van Schuiteman, werkzaamheden verricht voor Schuiteman en een misstand onder deze regeling meldt;
3. Compliance officer: de door de directie van Schuiteman als zodanig aangestelde persoon. Dit is de heer W. van Reenen RA;
4. Directie: de directie van Schuiteman, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
5. Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Schuiteman en/of haar medewerkers, in verband met:

 1. Schuiteman Registeraccountants B.V., Schuiteman M&A – Corporate Finance B.V., Schuiteman Accountants en Belastingadviseurs B.V.;
 2. Melder: Degene die, al dan niet in dienst van Schuiteman, werkzaamheden verricht voor Schuiteman en een misstand onder deze regeling meldt;
 3. Compliance officer: de door de directie van Schuiteman als zodanig aangestelde persoon. Dit is de heer W. van Reenen RA;
 4. Directie: de directie van Schuiteman, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
 5. Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Schuiteman en/of haar medewerkers, in verband met:
 • Een (dreigend) strafbaar feit;
 • Een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 • Een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
 • Een (dreigende) schending van binnen Schuiteman geldende (gedrags-)regels of (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2: Procedure

1. De melder meldt een misstand schriftelijk bij de compliance officer via e-mail aan complianceofficer@schuiteman.com. De melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn Ieidinggevende.
2. De compliance officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De compliance officer stelt de directie direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand een lid van de directie betreft (zie lid 5).
3. De compliance officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de compliance officer van deze verplichting ontheft.
4. Direct na ontvangst zal de directie een onderzoek naar de misstand (laten) starten.
5. lndien de misstand een lid van de directie betreft zal de compliance officer zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3: Termijnen

1. Binnen een periode van vier weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de compliance officer door of namens de directie schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directie omtrent de misstand evenals van de te nemen maatregelen.
2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal de directie de compliance officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijnen noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
3. In geval van artikel 2 lid e zal de compliance officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
4. De compliance officer stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4: Rechtsbescherming

1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
2. De directie (of de compliance officer) van Schuiteman garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.
3. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5: Werking en publicatie

 • De regeling kan in overleg worden gewijzigd.
 • Deze regeling is gepubliceerd op de website van Schuiteman.

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van Schuiteman garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.